พิธีการนำเข้าสิ่งของทางไปรษณีย์

 การนำเข้าสิ่งของทางไปรษณีย์

สิ่งของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยทางไปรษณีย์ จะถูกเปิดตรวจโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อตรวจคัดแยกในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ก่อนส่งมอบให้กับผู้มีชื่อรับของ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 : ของยกเว้นอากร คือ ของที่มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.   ของแต่ละหีบห่อมีราคา ไม่เกิน 1,000.- บาท หรือ

2.   ตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่างและไม่มีราคาในทางการค้า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นผู้นำของไปส่งมอบให้แก่ผู้มีชื่อรับของตามที่อยู่ที่ผู้ฝากส่งระบุไว้ ที่หน้าหีบห่อ

ประเภทที่ 2 ของ ต้องชำระอากร คือ ของที่ส่งจากผู้ส่งคนหนึ่งถึงผู้รับคนหนึ่งในคราวเดียวกัน หรือเข้ามาถึงพร้อมกัน ไม่ว่าจะมีกี่หีบห่อ หากมีราคา FOB ( Free On Board ) รวมกันไม่เกิน 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) และ ไม่เป็นของต้องห้าม ต้องกำกัด หรือ ไม่เป็นของต้องส่งตัวอย่างวิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย 
เจ้า หน้าที่ศุลกากรจะประเมินราคาและค่าอากรแล้วส่งมอบของให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นำส่งไปที่ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้มีชื่อรับของและ เรียกเก็บอากรแทนกรม ศุลกากร โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะออก “ ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ” และส่งไปให้ผู้มีชื่อรับของเพื่อแจ้งให้ไปรับของและชำระอากร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่ระบุไว้ในใบแจ้งฯ โดยที่ทำการไปรษณีย์จะเป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงินแทนกรมศุลกากร

ประเภทที่ 3 : ของอื่นๆ นอกจากประเภทที่ 1 และ 2 
เจ้า หน้าที่ศุลกากรจะส่งมอบของให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อนำไปเก็บรักษาไว้ในคลังสินค้า และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะออก “ ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ”( NOTIFICATION TO COLLECTTNTERNATIONAL POSTAL ITEMS ) แล้วส่งไป ให้ผู้มีชื่อรับของ เพื่อแจ้งให้ไปปฏิบัติพิธีการศุลกากรและขอรับของ ณ ส่วนบริการศุลกากร ไปรษณีย์และอากาศยาน ถนนรองเมือง หรือด่านศุลกากรที่ระบุไว้ในใบแจ้งฯ

การปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับของประเภทที่ 3 สามารถดำเนินการได้ 2 แบบ คือ

1.   กรณีของมีราคาเกินกว่า 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ผู้รับของจะต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า และส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าระบบคอมพิวเตอร์กรมศุลกากร (ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์และอากาศยาน จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าและมี Service Counter ให้บริการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์)

2.   กรณีของมีราคาไม่เกิน 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ผู้รับของไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขา เข้า โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะประเมินราคาและจัดเก็บค่าภาษีอากร ณ จุดเดียวกัน

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อขอรับสิ่งของ

1. กรณีขอรับสิ่งของด้วยตนเอง

1.1 “ ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ”

1.2 บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ของผู้มีชื่อรับของที่ระบุใน ใบแจ้ง

2. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นขอรับสิ่งของแทน

2.1 “ ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ” โดยให้ผู้มีชื่อรับของบันทึก รายละเอียดการมอบอำนาจให้แก่ผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองทั้ง 2 ฝ่าย ที่ด้านหลังใบแจ้งฯ

2.2  สำเนา บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ ( ลงนามรับรองสำเนา )

2.3  บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

3 . กรณีผู้มีชื่อรับของเป็นนิติบุคคล เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด

3.1 “ ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ” และให้ผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัทฯ ที่ด้านหลังใบแจ้งฯ

3.2 สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของหรือผู้จัดการ หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารผูกพันนิติบุคคลนั้นๆ ( ลงนามรับรองสำเนา ) และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

3.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ห้างฯ ร้าน และลงนามรับรองสำเนาพร้อมประทับตราบริษัทฯ

หมายเหตุ : ผู้รับมอบอำนาจจะมอบอำนาจต่อให้บุคคลที่สามอีกไม่ได้

การโต้แย้งการประเมินค่าภาษีอากร (ของประเภทที่ 2)

กรณีที่ผู้รับของไปติดต่อขอรับสิ่งของที่ที่ทำการไปรษณีย์ และมีค่าภาษีอากรที่จะต้องชำระสำหรับสิ่งของนั้นๆ หากผู้รับของประสงค์ที่จะโต้แย้งการประเมินค่าภาษีอากร

1.   ให้ทำคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร (สามารถพิมพ์แบบคำร้องได้ที่ www.postalcustoms.com ) พร้อมแนบ “ ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ” และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.   ส่งคำร้องถึง ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์และอากาศยาน สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ กรมศุลกากร โดยตรงหรือส่งผ่านที่ทำการไปรษณีย์ที่ไปติดต่อรับของ

3.   ผู้รับของจะต้องยังไม่ชำระค่าภาษีอากร เมื่อมีการยื่นคำร้องอุทธรณ์แล้วที่ทำการ ไปรษณีย์จะจัดส่งสิ่งของที่ได้อุทธรณ์นั้น ไปยังส่วน บริการศุลกากรไปรษณีย์และอากาศยาน เพื่อพิจารณาคำร้องอุทธรณ์ค่าภาษีอากรนั้นต่อไป

4.   ต่อมาให้ผู้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ไปติดต่อขอรับของพร้อมชำระค่าภาษีอากรที่ ส่วนบริการ ศุลกากรไปรษณีย์และอากาศยาน ถนนรองเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน