ของต้องห้ามและของต้องกำกัด

รัฐบาลไทยได้ทำการควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าจากประเทศไทย โดยการควบคุมนั้น สามารถแบ่งรูปแบบของสินค้าออกเป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้

1.    ของต้องห้าม คือ ของที่มีข้อห้ามแน่นอนซึ่งจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าสินค้า ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2.    ของต้องกำกัด คือ ของที่จำเป็นจะต้องทำการขออนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อนที่จะมีการนำ เข้าหรือส่งออกสินค้า

ของต้องห้ามและของต้องกำกัด

ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลโดยคร่าวเกี่ยวกับของต้องห้ามและของต้องกำกัด เพื่อให้ท่านสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมของต้องห้าม และการขออนุญาตนำเข้าของต้องกำกัด ในการนำเข้าและส่งออกสินค้าจากราชอาณาจักร

1. ของต้องห้าม หมายถึง ของที่มีกฎหมายกำหนดห้ามนำเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด ผู้ใดนำสินค้าต้องห้ามเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรจะมีความผิดต้องรับ โทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นความผิดตามมาตรา 27 และ 27 ทวิของพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ด้วย โดยสินค้าต้องห้ามในการนำเข้า-ส่งออก มีดังนี้

·         วัตถุลามก ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหนังสือ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งที่พิมพ์ขึ้น รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย และภาพยนตร์ลามกหรือวัตถุลามกอื่น ๆ

·         สินค้าที่มีตราหรือลวดลายเป็นรูปธงชาติ

·         ยาเสพติดให้โทษ

·         เงินตรา พันธบัตร ใบสำคัญรับดอกเบี้ยพันธบัตรอันเป็นของปลอมหรือแปลงเหรียญกษาปณ์ที่ทำให้น้ำ หนักลดลงโดยทุจริต

·